Splošni pogoji poslovanja nepremičninske agencije

Splošni pogoji

NEPREMIČNINSKA AGENCIJA: NEPREMIČNINE SV, Tomaž Poredoš, s.p., Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer, DŠ 62895389, MŠ 3020649000 ki jo zastopa Tomaž Poredoš, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer , tel.: 02/5851345, fax. 02/5851344, GSM 041/760 160, e-mail: info@nepremicninesv.eu, www.nepremicninesv.si , Facebook: nepremicninesv, Twitter: Nepremicnine_SV, Skype: nepremicninesv,

ki jo zastopa samostojni podjetnik Tomaž Poredoš

na podlagi Zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr – C  sprejme naslednje

S P L O Š N E  P O G O J E  P O S L O V A N J A pri posredovanju v prometu z nepremičninami

 

1. UVODNE DOLOČBE

 1. S Splošnimi pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo pravna razmerja med nepremičninsko agencijo in naročiteljem.
 2. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska agencija sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi vsakokrat veljavni cenik storitev nepremičninske agencije in kopija zavarovalne police.
 3. V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, prevladajo določila pogodbe o posredovanju.

2. POMEN IZRAZOV

 1. V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
 • Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko agencijo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
 • Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.
 • Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko agencijo sklene pogodbo o posredovanju, in za katero nepremičninska agencija opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
 • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska agencija poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
 • Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
 • Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska agencija in naročitelj ter s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo, ki se bosta pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.
 • Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.
 • Nepremičnina je v pogodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina.

3. STORITVE POSREDOVANJA

3.1  Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri:

 • prodaji ali nakupu nepremičnine,
 • oddaji, najemu, zakupu ali
 • drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

3.2  V storitvah posredovanja iz točke 3.1 , so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:

 • sprejem naročila za posredovanje pri pravnih poslih, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;
 • ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v ose bni dokument in javne evidence;
 • pridobivanje kontaktnih informacij o naročitelju za namen spravljanja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, faks, elektronska pošta, ipd...);
 • pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov naročitelja ali tretje osebe za pripravo zapisa pogodbe katere predmet je nepremičnina (osebno ime/firma, naslov/sedež, matična, davčna številka, številka osebnega računa oz. transakcijskega računa);
 • priprava pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z določitvijo obsega storitev posredovanja, predloga višine plačila za posredovanje, pogojev plačila in drugih sestavin v skladu z zakonom, ki ureja nepremičninsko posredovanje;
 • pojasnilo naročitelju in tretji osebi o tržnih razmerah, pomembnih za določitev cene nepremičnine oziroma najemnine;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno   sklenitev pogodbe, za katero posreduje;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z višino in vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;
 • ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine s skrbnim ogledom nepremičnine;
 • ugotovitev informacijsko-telekomunikacijske in komunalne opremljenosti nepremičnine ter pregled urejenosti okolice in ugotavljanje ostalih značilnosti nepremičnine;
 • ugotovitev pravnega stanja nepremičnine na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig (zlasti zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, ki izkazujejo obstoj lastninske pravice, drugih stvarnih in obligacijskih pravic ter ostalih pravnih dejstev);
 • pisno obveščanje naročitelja in tretjih oseb o očitnih stvarnih napakah ter pravnih napakah, ugotovljenih pri pregledu dejanskega in pravnega stanja nepremičnine;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, zlasti pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev ipd.;
 • pripravo ustrezne oglaševalske strategije in izvedbo običajnega oglaševanja nepremičnine;
 • seznanitev tretje osebe z nepremičnino in s ključnimi lastnostmi nepremičnine, organizacija in vodenje ogledov v prisotnosti naročitelja, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, posredovanje kontaktnih podatkov, ki jih v pogodbi o posredovanju opredeli  posameznik, na katerega se podatki nanašajo, tretji osebi oz. naročitelju, kadar oba izkažeta resno zanimanje za pogajanje za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • sprotna in ažurna telefonska, pisna in spletna komunikacija z naročiteljem in tretjimi osebami in sprotno informiranje naročitelja glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, za katero nepremičninska družba posreduje.
 • pomoč in sodelovanje pri pripravi osnutka pogodbe pri skupaj dogovorjenemu univerzitetnemu diplomiranemu pravniku, notarju oz. odvetniku, katere predmet je nepremičnina;

 • sodelovanje in pomoč pri pripravi pogodbe za katero je posrednik posredoval (prodajna, najemna, zakupna ali drugo) s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika, notarja oz. odvetnika;

 • organizacija cenitve nepremičnine;
 • zastopanje v davčnem postopku;
 • hramba listin;

3.3   S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz točke  3.2.

3.4  Po pisnem obvestilu Nepremičninske agencije o opravljenem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v roku (treh) delovnih dni od tega obvestila, Nepremičninsko agencijo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo osebo spravila že konkurenčna (nepremičninska) družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila Nepremičninska agencija.

3.5   Smiselno enako, kot to določa točka 3.4 velja v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže  stik s tretjo osebo.

4. DODATNE STORITVE

4.1 Nepremičninska agencija lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju.

4.2   Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:

 • zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • urejanje pravnega stanja nepremičnine, manjkajoče dokumentacije;
 • hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu;
 • pisna ocena tržne vrednosti nepremičnine s strani nepremičninskega posrednika, pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oz. sodnega cenilca;
 • pravno svetovanje s področja prometa z nepremičninami;
 • davčno svetovanje s področja prometa z nepremičninami;
 • svetovanje s področja homestaginga (Svetovalka s certifikatom DGHR Home Staging Profesional)
 • priprava in vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov;

4.3   Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske agencije.

4.4. Nepremičninska agencija je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če Pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

5. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

5.1   Višino plačila za posredovanje nepremičninska agencija in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

5. 2   Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR.

5.3  V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi računa plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV v kolikor je nepremičninska agencija DDV zavezanka.

5.4  V primeru, da nepremičninska agencija katerega posla iz točke teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera, ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

5.5  V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke teh Splošnih pogojev.

5.6 Nepremičninska agencija pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

5.7 Nepremičninska agencija ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.8 Plačilo za posredovanje nepremičninska agencija zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju.

5.9 Plačilo za posredovanje pri oddaji ali najemu znaša 4% od pogodbene vrednosti vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 EUR. Pogodbena vrednost je zmnožek mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja.

5.10 Nepremičninska agencija ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene Pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.11 Nepremičninska agencija in naročitelj se dogovorita,  da ima nepremičninska družba pravico  do plačila dejanskih stroškov, kadar naročitelj predčasno prekine posredniško pogodbe, če naročitelj sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini ali pa če naročitelj sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nep. agencije. Višina dejanskih stroškov, ki jih nepremičninska agencija zaračuna naročniku za storitev nepremičninskega posredovanja, znaša največ 150 EUR. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

5.12 Nepremičninska agencija ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Nepremičninska agencija in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

5.13 Nepremičninska agencija ima pravico do plačila za posredovanje, tudi če naročitelj v nasprotju z    dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska agencija;

5.14 Nepremičninska agencija ima pravico do plačila za posredovanje, tudi če naročitelj, po tem, ko objavi (nabije) ponudbo o prodaji svoje/ih nepremičnine/nin na pristojno Upravno Enoto in se na to ponudbo odzove tretja oseba, katero je našel posrednik, odloči umakniti ponudbo v toku »nabitja« oz. kasneje ne želi podpisati prodajne pogodbe s tretjo osebo katero je našel posrednik pod pogoji, ki so bili navedeni v ponudbi;

5.15 Nepremičninska agencija ima pravico do plačila za posredovanje, tudi če se na ponudbo o prodaji svoje/ih nepremičnine/nin na pristojno Upravno Enoto, prijavi zakonski predkupni upravičenec in je s tem tretji osebi, ki jo je našel posrednik, ki je pisno sprejela ponudbo pod navedenimi pogoji, ki so zapisani v ponudbi, na pristojni UE, onemogočen nakup nepremičnine, ki je bila prav zaradi tega namena tudi dana na oglasno desko pristojne UE.

5.16 Nepremičninska agencija ima prav tako pravico do plačila za posredovanje, če tretja oseba, po tem, ko se prijavi in sprejme ponudbo o prodaji nepremičnine/nin na pristojno Upravno Enoto s strani naročitelja s katero ga je povezal posrednik, odloči umakniti ponudbo v toku zakonsko določenega časa za sprejem ponudb,  oz. kasneje po končanem zakonskem postopku po ZKZ ne želi podpisati pravnega posla z naročiteljem.

6. POVRNITEV STROŠKOV

6.1  Če se stranki s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorita, si nepremičninska agencija v skladu z drugim odstavkom 848. člena Obligacijskega zakonika, lahko pridrži pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz točke 3. Splošnih pogojev, in sicer tudi v primeru, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

7. VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE

7.1 Nepremičninska agencija mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.

7. 2 Nepremičninska agencija mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska agencija na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

7. 3 Kadar nepremičninska agencija opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

8. FIDUCIARNI RAČUN

8.1     Nepremičninska agencija sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

9. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

9.1  Nepremičninska agencija ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o

posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

10. EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU

10.1   V primeru, da naročitelj in Nepremičninska agencija skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati ali prodajati iste nepremičnine.

11. PRENOS STORITEV POSREDOVANJA

11.1Nepremičninska agencija lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.

11.2V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z Nepremičninsko agencijo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, Nepremičninska agencija pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

12. DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA

12.1Naročitelj mora nepremičninski agenciji predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno in uporabno dovoljenje, lokacijsko informacijo, potrdilo o namenskem rabi zemljišč,  in vse ostale listine).

12.2 Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti Nepremičninsko agencijo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.

12.3Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s Pogodbo o posredovanju;

12.4 Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe Nepremičninsko agencijo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.

13. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA

13.1 Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski agenciji vso škodo, ki nepremičninski agenciji nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti. 

13.2 Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:

 • naročitelj nepremičninski agenciji brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;
 • naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;
 • naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi
 • pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
 • naročitelj Nepremičninske agencije ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina; 
 • naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska agencija;
 • naročitelj posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.

14. PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

14.1  Nepremičninska agencija v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

15. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA 

15.1 Nepremičninska agencija je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema: 

 1. ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;
 2. ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;
 3. pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije
 4. ter drugih podatkov po zakonu;
 5. redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri Nepremičninski agenciji.

15.2 Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska agencija z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:

 1. osebno ime, 
 2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 
 3. datum in kraj rojstva,
 4. davčno številko ter 
 5. številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

 

16. VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

 

16.1 Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri Nepremičninski agenciji so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

 

16.2 Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski agenciji nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko Nepremičninska agencija skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta). 

 

16.3 Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd…), sme Nepremičninska agencija, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument. Nepremičninska agencija na fotokopiji osebnega dokumenta označi:

 1. da gre za fotokopijo,
 2. svoj naziv,
 3. izrecno določen namen fotokopiranja, 
 4. pravno podlago za fotokopiranje – jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta. 

 

16.4 Nepremičninska agencija se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska agencija kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki.

16.5 Nepremičninska agencija se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska agencija predhodno pridobila  soglasje naročitelja v pisni ali elektronski obliki kot veleva direktiva GDPR.

 

17. ČAS TRAJANJA POGODBE in ODPOVED POGODBE

17.1 Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas.

17.2 Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju.
17.3 Pogodba preneha veljati: 

 1. s potekom časa, 
 2. z odpovedjo pogodbe o posredovanju, 
 3. z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in 
 4. v drugih primerih, ki jih določa zakon. 

17.4 Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

 

18. VELJAVNO PRAVO 

18.1 Za presojanje pogodbe o posredovanju in Splošnih pogojev ter za vprašanja, ki jih pogodba o posredovanju in Splošni pogoji ne urejata, se uporabljata Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS - Zbornici za poslovanje z nepremičninami in slovensko pravo brez koluzijskih pravil.

 

19.REŠEVANJE SPOROV 

19.1 Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

19.2 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je v primerih, ko gre za pogodbe s potrošniki pristojno sodišče v Ljutomeru. 

19.3 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, se v primerih, ko gre za pogodbe med gospodarskimi subjekti, stranki dogovorita, da bo vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, dokončno rešil senat treh arbitrov ali arbiter posameznik, imenovan na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 

20. VELJAVNOST IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV 


20.1 Splošni pogoji veljajo od 10.08.2019.

20.2 Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v prostorih Nepremičninske agencije, na vidnem mestu.

 

V Ljutomeru, dne 10.08.2019

 

NEPREMIČNINE SV, Tomaž Poredoš s.p,

lastnik in nepremičninski posrednik Tomaž Poredoš